Đèn chùm trang trí quả trám | Mang niềm vui và hạnh phúc |